O PROJEKCIE

  • Nazwa projektu: Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej
  • Beneficjent: Trasa Łagiewnicka S.A.
  • Wartość projektu: 177 894 171,07 PLN
  • Kwota dofinansowania z UE: 97 560 000,00 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach 6 osi priorytetowej „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach”, Działanie 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach”.

W ramach budowy Trasy Łagiewnickiej realizowany jest projekt pn.: „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej”. Zakres projektu obejmuje budowę nowego odcinka linii tramwajowej, który połączy pętlę tramwajową na osiedlu Kurdwanów z istniejącą linią tramwajową wzdłuż ulicy Zakopiańskiej. Odcinek ten będzie miał długość ok. 1,7 km podwójnego toru. Dodatkowo zostanie przebudowany istniejący odcinek linii tramwajowej wzdłuż ul. Zakopiańskiej o długości ok. 0,6 km podwójnego toru. W ramach działań realizowanych w projekcie budową i przebudową zostaną objęte elementy układu drogowego kolidującego z planowaną inwestycją oraz infrastruktury towarzyszącej w zakresie sieci uzbrojenia terenu, systemu sterowania obszarowego, systemu informacji pasażerskiej. Zakresem projektu objęto także przebudowę pętli tramwajowej, budowę podstacji trakcyjnej oraz peronów przystankowych.

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest usprawnienie systemu miejskiej komunikacji zbiorowej, prowadzące do zwiększenia udziału osób korzystających ze środków transportu publicznego m.in. poprzez skrócenie czasu podróży oraz umożliwieniu uruchomienia nowych linii tramwajowych. Projekt przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności komunikacji zbiorowej oraz do poprawy płynności ruchu i ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. Projekt jest zgodny z zakresem i celem Osi VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach – cel szczegółowy: większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego.

Projekt „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej” przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta i skomunikowanie obszaru funkcjonalnego dzielnic południowych (Dzielnicy VIII, IX i XI) z centrum miasta, obszarami zabudowy mieszkaniowej, ośrodkami edukacji, miejscami zabytkowymi i kultu religijnego. Projekt przyczyni się do usprawnienia systemu miejskiej komunikacji zbiorowej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, prowadzącego do wzrostu liczby osób korzystających ze środków transportu publicznego i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w mieście. Budowa nowej infrastruktury tramwajowej wpłynie na poprawę jakości przejazdu komunikacją zbiorową, wzrostu komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów, zmniejszenia hałasu, zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia awarii spowodowanej złym stanem technicznym infrastruktury.PARAMETRY

50 km/h 

prędkość projektowa
dla linii tramwajowej

1,7 km 

nowa linia tramwajowa łącząca
pętlę Kurdwanów
z ulicą Zakopiańską

600 m

przebudowa linii tramwajowej wzdłuż
ul. Zakopiańskiej

700 m

nowy tunel dla linii tramwajowej

Projekt „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej” realizowany jest w ramach inwestycji budowy Trasy Łagiewnickiej, której łączna długość wyniesie 3,5 km, a wszystkie wybudowane tunele będą mierzyć 2,1 km. Ponadto w wyniku realizacji szerszego przedsięwzięcia postanie łącznie 5,3 km nowych ciągów pieszych (o szerokości od 2 do 3,5 m), 3,2 km nowych ścieżek rowerowych (o szerokości od 2 do 3 m) oraz 3,1 km ścieżek pieszo-rowerowych (o szerokości od 2 do 3 m).NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

Zakończenie budowy planowane jest na 30.06.2022 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 97,5 mln zł. Pozostały wkład stanowi kredyt bankowy udzielony przez Europejski Bank Inwestycyjny – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polski Fundusz Rozwoju.

Inwestycja pn. „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej” prowadzona jest na odcinku 700 m w tunelu. Dodatkowo linia tramwajowa przebiega po obiektach inżynieryjnych m.in. mosty na rzece Wildze, estakada nad ul. Totus Tuus. Właśnie te elementy stanowią główną część kosztotwórczą nowej linii tramwajowej.

Ukończenie I etapu budowy III obwodnicy Miasta Krakowa czyli Trasy Łagiewnickiej usprawni międzydzielnicowy ruch drogowy po południowej stronie Krakowa, w szczególności ułatwiając komunikację z terenami o charakterze biurowym i edukacyjnym zlokalizowanym przy ul. Grota Roweckiego (np. Kampus UJ). Ponadto zmniejszy obciążenie skrzyżowań w ciągu ulic Zakopiańskiej, Brożka, Ronda Matecznego oraz Grota Roweckiego, Brożka i Kapelanki.

Budowa Trasy Łagiewnickiej realizowana jest w pełnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Wytyczne dotyczące minimalizacji wpływu inwestycji na środowisko znalazły się w dokumentacji projektowej i są dokładnie przestrzegane na etapie realizacji inwestycji. Wykonawca prac po ich zrealizowaniu nasadzi kilka tysięcy nowych drzew i krzewów. Po zakończeniu budowy jej otoczenie oraz przestrzeń nad tunelami zostanie zaadaptowana na potrzeby mieszkańców - boiska sportowe, place zabaw i zieleń o charakterze parkowym. Budowa linii tramwajowej zmniejszy udział samochodów w ruchu ze względu na umożliwienie skorzystania z komunikacji miejskiej na nowopowstałej relacji pętla Kurdwanów ul. Zakopiańska i dalej w kierunku ul. Gota Roweckiego lub do centrum miasta.

Budowa Trasy Łagiewnickiej to inwestycja, która jest jedną z dłużej omawianych z mieszkańcami miasta w historii samorządności w Polsce. Kilka lat rozmów na początku XXI wieku doprowadziło do zwiększenia długości odcinków Trasy Łagiewnickiej prowadzonych pod ziemią - wszystko, by zadośćuczynić oczekiwaniom mieszkańców osiedli położonych w pobliżu drogi. Głos mieszkańców, w przypadku Trasy Łagiewnickiej nigdy nie był ignorowany. Lata rozmów z tysiącami mieszkańcami przyniosły wiele rozstrzygnięć dotyczących przebiegu Trasy. Odcinki drogowe realizowane przy istniejącej zabudowie prowadzone są w zabudowie tunelowej. Przestrzeń nad tunelami zostanie udostępniona na potrzeby ruchu lokalnego. Dla odcinka w rejonie ul. Ruczaj ze względu na brak możliwości poprowadzenia trasy w tunelu został zaplanowany ciąg pieszy w postaci kładki rozpiętej na wysokości ul. Pszczelnej i przebiegającej nad Trasą Łagiewnicką.

Tereny nad tunelami dla odcinka Trasy Łagiewnickiej na których nie zachodzi konieczność wykonania układu komunikacyjnego o charakterze lokalnym stanowić będą tereny o przeznaczeniu rekreacyjnym, udostępnione dla mieszkańców Krakowa. Nad tunelami biegnącymi pomiędzy terenami Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Centrum Jana Pawła II, powstanie teren rekreacyjny z licznymi nasadzeniami nowych drzew. Powstaną tam także alejki spacerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe. Nad odcinkiem tuneli które powstaną w rejonie ulic Falowej, Zbrojarzy oraz Ludwisarzy powstaną tereny rekreacyjno-sportowe, gdzie znajdą się m.in. boiska sportowe, place zabaw dla dzieci oraz skatepark. Powstaną ponadto ciągi piesze i rowerowe oraz mała architektura.MULTIMEDIAZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
 LUB NADUŻYĆ W POIiŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Zgłoszenia można również kierować na adres e-mail kontrola@cupt.gov.pl

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać?

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).


Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawionym urzędnikom i funkcjonariuszom odpowiednich służb.
  2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  3. W przypadku wyrażania chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśniania sprawy.
  4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej